Tuesday

kkl

Moderne poesi/ lyrikk er ikkje oppteken av rim og tradisjonell rytme. Orda er ofte alt anna enn poetiske, dvs ord som ikkje finst i tradisjonell lyrikk med ”hjerte og smerte rim”. Dersom ein samanliknar orda i tradisjonell lyrikk (a) med moderne (b), ser ein skilnaden klårt. Samanlikn konnotasjonar (assosiasjonar, sekundær tyding) og denotasjonar (primær, konkret tyding) av lyrikkomgrep under:

A: tradisjonelle dikt:
smerte, kjærleik, rose, Ariadne, Sodoma, Karon, ”små søsken”, einsamflygar

b: moderne dikt:
utglidande, faen, søpla, pusher, heroinpusher, sniglen, slimspor

kilde

m,.

No comments:


;-)